यस नगरपालिकाको लागी केन्द्र र प्रदेश स्तरीय योजना -०७५/०७६

यस नगरपालिकाको आ.व.०७५/०७६ का लागी केन्द्र  र प्रदेश स्तरीय योजना यस प्रकार रहेको छ | 

Supporting Documents: