कम्प्युटर ओपरेटरको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा |

बिज्ञापन नं ०१/०७७/०७८ कम्प्युटर ओपरेटरको नतिजा  प्रकाशन गरिएको व्यहोरा सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ |