नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा |

बिज्ञापन नं :०४/०७७/०७८ र बिज्ञापन नं :०५/०७७/०७८,०६/०७७/०७८ ,०७/०७७/०७८ ,०८/०७७/०७८ ,०९/०७७/०७८ ,१०/०७७/०७८  को नतिजा प्रकाशन गरिएको व्यहोरा सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ |