लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा |

बिज्ञापन नं:०२/०७७/०७८ को लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको व्यहोरा सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ |