नगर सभा :

नगर सभा यही आषाढ़ २२ गत्ते हुने गई रहेको ले समस्त जनसमुदाय  यस सभामा उपस्थित भई नगरपालिकाको  बजेट,कार्य को सही मूल्याङ्कन गारी दिन हुन हार्दिक अनुरोध छ |