FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आ.व. २०७९/८०

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को एघारौ नगरसभामा उप-प्रमुखज्यूबाट प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

यस नगरपालिकाको आय व्यय २०७७/०७८ का लागी |

मिति २०७७-०३-३१ नगर-सभाबाट यस नगरपालिकाको कार्यपालिकाद्वारा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागी कुल बजेट रु.५०,२९,२०००० /- पारित गरिएको छ  |

Pages