सूचना तथा समाचार

व्यक्तिगत घटना दर्ता संचालन सम्बन्धमा |

बैसाख १ गते देखि १६ गते सम्म संचालन हुने घटना दर्ता अभियानमा सहभागी बनौ |आफ्नो वडा वा पायक पर्ने दर्ता शिविरमा गइ व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ |

विधालय गुनासो पेटिका सम्बन्धमा |

सबै विधालयहरुमा गुनासो पेटिका राखी दिनु हुन् अनुरोध छ |

विधालय गुनासो पेटिका सम्बन्धमा |

सबै विधालयहरुमा गुनासो पेटिका राखी दिनु हुन् अनुरोध छ |

स्वास्थ्य विवरण संकलन

स्वास्थ्य विवरण संकलन गर्न हुन् अनुरोध |

स्वास्थ्य विवरण संकलन

स्वास्थ्य विवरण संकलन गर्न हुन् अनुरोध |

निशुल्क तालिम सम्बन्धमा

आ.व ०७७/०७८ को लागि निशुल्क तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा |

परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा -गणक,सुपरिवेक्षक

लिखित परीक्षा  मिति :२०७७/१०/२२ ,अन्तरवार्ता मिति :२०७७/१०/२३ ( लिखित परीक्षामा उत्तीर्णहरु मात्र )

कम्प्युटर ओपरेटरको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा |

बिज्ञापन नं ०१/०७७/०७८ कम्प्युटर ओपरेटरको नतिजा  प्रकाशन गरिएको व्यहोरा सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ |

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा |

बिज्ञापन नं ०२/०७७/०७८ र बिज्ञापन नं ०३/०७७/०७८ को नतिजा प्रकाशन गरिएको व्यहोरा सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ |

Pages