यस नगरपालिकाको आर्थिक बिधेयक आ .व ०७५/०७६ का लागी |