सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना : मिति २०७५/०४/१२

आन्तरिक आय संकलन कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धमा यस नगरपालिकाद्वारा आ.व २०७५/०७६  देखि आ.व. २०७७/०७८ को लागी तपसिलमा उल्लेखित कर तथा शुल्क संकलनको कार्य ठेक्काद्वारा बंदोबस्त गरिएको छ |