सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना : मिति २०७५/०४/१३

आन्तरिक आय संकलन कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धमा यस नगरपालिकाद्वारा आगामी आ.व.२०७५/०७६ देखि आ.व २०७७/०७८ को लागी तपसिलमा उल्लेखित कर तथा शुल्क संकलन को कार्य ठेक्काद्वारा बन्दोंबस्त गरिएको छ |